Sertifikatai

   

    2001 m. bendrovėje įgyvendinta kokybės vadybos sistema atitinkanti LST EN ISO 9001:2001 standarto reikalavimus.

   

    Kokybės politika
        1.UAB “AVONA” VADOVYBĖ VISOMIS IŠGALĖMIS STENGIASI VYSTYTI BENDROVĖS VEIKLĄ SIEKIANT TENKINTI IŠREIKŠTUS IR NUMATOMUS KLIENTŲ LŪKESČIUS.

        2.VYSTANT BENDROVĖS VEIKLĄ PRIORITETUS TEIKIA PAŽANGIOMS TECHNOLOGIJOMS, PROFESIONALIEMS ĮGŪDŽIAMS BEI PASTOVIAM VISŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMUI. BENDROVĖ SKATINA DARBUOTOJŲ INICIATYVĄ IR KŪRYBIŠKUMĄ.

        3.BENDROVĖ SIEKIA VYSTYTI ABIPUSIAI NAUDINGOS PARTNERYSTĖS RYŠIUS SU KLIENTAIS BEI TIEKĖJAIS UŽTIKRINANT GAMINIŲ, STATINIŲ BEI PASLAUGŲ KOKYBĘ.

        4.BENDROVĖ SAVO KASDIENINE VEIKLA SIEKIA UŽDIRBTI PELNĄ TIK REALIZUOJANT KOKYBIŠKUS PRODUKTUS.

        5.VISŲ BENDROVĖS STRATEGINIŲ IR TAKTINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO PAGRINDAS – PASTOVUS KOKYBĖS SISTEMOS REIKALAVIMŲ VYKDYMAS BEI NUOSEKLUS KOKYBĖS SISTEMOS TOBULINIMAS.

        6.KOKYBĖS SISTEMOS REIKALAVIMŲ VYKDYMAS PRIVALOMAS VISIEMS ĮMONĖS DARBUOTOJAMS.

        7.BENDROVĖS VADOVYBĖ PRISIIMA PILNĄ ATSAKOMYBĘ UŽ BENDROVĖS TIKSLŲ, KOKYBĖS SISTEMOS REIKALAVIMŲ SUPRATIMĄ IR VYKDYMĄ VISUOSE STRUKTŪRINIUOSE LYGMENYSE.

 

    UAB“Avona“ turi teisę dirbti:

 • gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai;
 • susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės), geležinkelio kelias;
 • inžineriniai tinklai:
 • dujų (išskyrus magistralinius dujotiekius);
 • vandentiekio, šilumos tiekimo;
 • nuotekų šalinimo;
 • elektroninių ryšių infrastruktūra;
 • kiti statiniai;
 • kultūros paveldo statiniai.

  

    2004 m. bendrovėje įgyvendinta aplinkos apsaugos vadybos sitema atitinkanti LST EN ISO 14001:1999 standarto reikalavimus. Ši vadybos sistema yra suderinta su galiojinčiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais bei įmonėje veikiančia LST EN ISO 9001:2001 kokybės vadybos sistema.

  

    Aplinkos apsaugos politika

 • Nuolat gerinti aplinkos apsaugos veiksmingumą ir pastoviai tobulinti aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią tarptautinio standarto ISO 14001 reikalavimus;
 • Taikyti taršos prevencijos priemones, siekinat sumažinti veiklos daromą poveikį aplinkai;
 • Laikytis visų bendrovei taikomų aplinkos apsaugos teisinių reikalavimų;
 • Gerinti darbo aplinkos sąlygas, saugą darbe, rūpintis dirbančiųjų sveikata;
 • Organizuoti aplinkos apsaugos mokymus darbuotojams;
 • Taupiai ir racionaliai naudoti gamtinius ir energetinius išteklius, mažinti avarinių situacijų riziką;
 • Skatinti savo tiekėjus bei subrangovus diegti AVS;
 • Nustatyti aplinkos apsaugos tikslus ir skirti reikalingus išteklius jų įgyvendinimui;
 • Užtikrinti aplinkos apsaugos politikos prienamumą visuomenei.

 

    2008 m. bendrovėje įgyvendinta darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema BS OHSAS 8001:2007

Copyright © 2014. All Rights Reserved.