Sertifikatai

   

    2001 m. bendrovėje įgyvendinta kokybės vadybos sistema,  2004 m.  aplinkos apsaugos vadybos sitema ir  2008 m. darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema. Visos šios vadybos sistemos atitinka LST EN ISO 9001:2015, 14001:2015 ir  BS OHSAS 18001:2007 standartų reikalavimus, nuolat prižiūrimos bei tobulinamos.

    Kokybės politika
        1. UAB “AVONA” vadovybė visomis išgalėmis stengiasi vystyti bendrovės veiklą, siekiant tenkinti išreikštus ir numatomus klientų lūkesčius.

        2. Vystant bendrovės veiklą, prioritetai teikiami pažangioms technologijoms, profesionaliems įgūdžiams bei pastoviam visų darbuotojų kvalifikacijos kėlimui. Bendrovė skatina darbuotojų iniciatyvą ir kūrybiškumą.

        3. Bendrovė siekia vystyti abipusiai naudingos partnerystės ryšius su klientais bei tiekėjais, užtikrinant gaminių, statinių bei paslaugų kokybę.

        4. Bendrovė savo kasdienine veikla siekia uždirbti pelną tik realizuojant kokybiškus produktus.

        5. Visų bendrovės strateginių ir taktinių tikslų įgyvendinimo pagrindas - pastovus kokybės sistemos reikalavimų vykdymas bei nuoseklus kokybės sistemos tobulinimas.

        6. Bendrovės vadovybė prisiima pilną atsakomybę už bendrovės tikslų, kokybės sistemos reikalavimų supratimą ir vykdymą visuose struktūriniuose lygmenyse.

 

Aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos politika

 • Nuolat gerinti aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos sistemų veiksmingumą ir pastoviai tobulinti aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią tarptautinio standarto ISO 14001 ir BS OHSAS 18001 reikalavimus;
 • Taikyti taršos prevencijos priemones, siekinat sumažinti veiklos daromą poveikį aplinkai;
 • Laikytis visų bendrovei taikomų aplinkos apsaugos teisinių reikalavimų;
 • Gerinti darbo aplinkos sąlygas, saugą darbe, rūpintis dirbančiųjų sveikata;
 • Organizuoti aplinkos apsaugos mokymus darbuotojams;
 • Taupiai ir racionaliai naudoti gamtinius ir energetinius išteklius, mažinti avarinių situacijų riziką, skatinti susidarančių atliekų surinkimą bei antrinį panaudojimą;
 • Skatinti savo tiekėjus bei subrangovus diegti AVS;
 • Nustatyti aplinkos apsaugos tikslus ir skirti reikalingus išteklius jų įgyvendinimui;
 • Užtikrinti aplinkos apsaugos politikos prienamumą visuomenei.
 • Vykdyti nelaimingų atsitikimų, profesinių susirgimų bei aplinkos taršos prevenciją;
 • Sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, užtikrinti socialines garantijas;
 • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, ugdant sąmoningumą ir atsakomybę už aplinkosaugą bei saugą ir sveikatą;
 • Užtikrinti taikomų teisinių ir kitų reikalavimų vykdymą.

Kokybės, aplinkos bei darbuotojų saugos ir sveikatos  vadybos sistemų reikalavimų vykdymas privalomas visiems bendrovės darbuotojams.   

 

UAB“Avona“ turi teisę dirbti:

 • gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai;
 • susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės), geležinkelio kelias;
 • inžineriniai tinklai:
 • dujų (išskyrus magistralinius dujotiekius);
 • vandentiekio, šilumos tiekimo;
 • nuotekų šalinimo;
 • elektroninių ryšių infrastruktūra;
 • kiti statiniai;
 • kultūros paveldo statiniai.
 

  

   

  

   

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.